วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เสื้อผ้าสตรี3


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


เปิดอบรมหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3

ชุติมา   เฟื่องฟุ้ง
ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาโท  การวัดและประเมินผลการศึกษา

เนื้อหาหลักสูตร

ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

รหัส  31103

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 3 หลักสูตร  200  ชั่วโมง

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี
2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน
                           รหัสวิชา 31101-01   วิชากระโปรงสตรี                      100 ชั่วโมง
                                        รหัสวิชา 31102-01   วิชาเสื้อสตรี                            100 ชั่วโมง  
             วิชากระโปรงสตรี              
      100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 20 ชั่วโมง ปฏิบัติ 80 ชั่วโมง)
     (ทฤษฎี 1 หน่วยกิต/ ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

     1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
     2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
     3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการำงาน
     4. สามารถนำความรู้  ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างแบบและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ  การปรับแบบ ให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบกระโปรงสตรี การวางแบบและการตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน

     1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกระโปรงสตรี     
     2. กระโปรงทรงมาตรฐาน
     3. กระโปรงแยกบาน
     4. กระโปรงย้วย
     5. กระโปรงแยกชิ้น
     6. กระโปรงจีบ
แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน (ท-ป-รวม)
1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกระโปรงสตรี
 
1. การตัดเย็บด้วยมือและการใช้จักรตามหลักการ
2. เลือกผ้าสำหรับตัดเย็บกระโปรงตามหลักการ
3.วัดตัวเพื่อตัดเย็บกระโปรง
 
1.การใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บและการบำรุงรักษา
2. การตัดเย็บด้วยมือ
3. การตัดเย็บด้วยจักร 
4.การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกระโปรง
5. การเลือกผ้า และวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
 
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์
 
3-9-12


2. กระโปรงทรงมาตรฐาน
สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงทรงมาตรฐาน


1. หลักการสร้างแบบและการตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกระโปรงทรงมาตรฐาน
1.3 การตัดเย็บกระโปรงทรงมาตรฐาน
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์

6-15-21
3. กระโปรงทรงปลายบาน

สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงทรงปลายบาน1. หลักการสร้างแบบและการตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกระโปรงทรงปลายบาน
1.3 การตัดเย็บกระโปรงทรงปลายบาน
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์


3-12-15


หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน (ท-ป-รวม)
4. กระโปรงทรงย้วยสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงทรงย้วย


1. หลักการสร้างแบบและ   การตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกระโปรง  ทรงย้วย
1.3 การตัดเย็บกระโปรงทรงย้วย
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์
3-15-18

5. กระโปรงทรงแยกชิ้น
สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงทรงแยกชิ้น
1. หลักการสร้างแบบและ   การตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกระโปรงทรงแยกชิ้น
1.3 การตัดเย็บกระโปรงทรงแยกชิ้น
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์

3-15-18


6. กระโปรงทรงจีบ


สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงจีบ
1. หลักการสร้างแบบและ   การตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกระโปรงกระโปรงจีบ 
1.3 การตัดเย็บกระโปรงกระโปรงจีบ
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์

2-14-16
รวม
20-80-100
                             รหัสวิชา 31102-01
                                  วิชาเสื้อสตรี
       
                                 100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 20 ชั่วโมง ปฏิบัติ 80 ชั่วโมง
                           (ทฤษฎี 1 หน่วยกิต/ ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต)
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. ศึกษาหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อสตรี
2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
4. สามารถนำความรู้  ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อสตรี การเลือกและคำนวณวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ และการบำรุงรักษา  การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อ การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อสตรีแบบต่าง ๆ
หัวข้อวิชาที่สอน
     1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
     2. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
     3. การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อสตรีมีปก    
แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน (ท-ป-รวม)
๑. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อสตรี


ใช้วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บด้วยมือและด้วยจักร  วัดตัวเพื่อตัดเสื้อสตรีตามหลักการทำงาน

๑. การใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัดเย็บและการบำรุงรักษา
๒. เทคนิคการตัดเย็บด้วยมือ
๓. เทคนิคการตัดเย็บด้วยจักร 
๔. การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
๕. วิธีการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดเสื้อสตรี
๑. บรรยาย/สาธิต
2. เอกสารประกอบ การเรียน
3.ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ
5-10-15๒.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ สตรีชนิดไม่มีปก

สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชนิดไม่มีปก
1. หลักการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชนิดไม่มีปก
1.1 สร้างแบบและปรับแบบเสื้อตัวหลวมและเสื้อเข้ารูป
1.2 สร้างแบบแขนเสื้อ
1.3 การสร้างแบบคอเสื้อแบบต่างๆ
1.4 การตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

๑. บรรยาย/สาธิต
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
4. ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ/รูปภาพงาน

7-35-42
หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน (ท-ป-รวม)
๓. การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชนิดมีปก
สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชนิดมีปก
1. หลักการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีชนิดมีปก
1.1 สร้างแบบและปรับแบบเสื้อตัวหลวมและเสื้อเข้ารูป
1.2 สร้างแบบแขนเสื้อ
1.3 การสร้างแบบปกเสื้อแบบต่างๆ
1.4  ปกเชิ้ต ปกฮาวาย          ปกปีกนก  ปกตลบฯ
1.5 การตัดเย็บเสื้อสตรีไม่มีปก
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
๑. บรรยาย/สาธิต
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
4. ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ/รูปภาพงาน

 8-35-43


 รวม
20-80-1๐๐

การวัดและประเมินผล

     การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
 
  
ผลงานนักศึกษา